Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Zbigniewa Roszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALL-TECH Zbigniew Roszko z siedzibą w Wólka Waniewska 63 18-100 Łapy za pośrednictwem Sklepu internetowego  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Zbigniewa Roszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALL-TECH Zbigniew Roszko z siedzibą w Wólka Waniewska 63 18-100 Łapy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki zawieranych ze Sprzedawcą umów sprzedaży poprzez sklep internetowy https://alltech-shop.eu/pl
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego lub osób z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej.
 • Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta została Umowa sprzedaży.
 • Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 • Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta- oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 • Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.
 • Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca- oznacza Zbigniewa Roszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALL-TECH Zbigniew Roszko z siedzibą w Wólka Waniewska 63 18-100 Łapy, NIP 9661938446 REGON: 200195693, e-mail: info@alltech-shop.eu , będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 • Strona Internetowa Sklepu- oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://alltech-shop.eu/pl/ 
 • Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 • 2 Postanowienia dotyczące korzystania ze sklepu internetowego
 1. Sprzedawca zapewnia, że korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu posługujących się popularnymi przeglądarkami internetowymi jak, Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to urządzenie z przeglądarką internetową
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 3 Konto Klienta
 1. Klient przed przystąpieniem do składania zamówienia zakłada Konto Klienta. Konto Klienta zakładane jest w procesie Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna, aby dokonać zamówienia towarów w Sklepie Internetowym. W toku procesu Rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny, który zostaje udostępniony przez Sprzedawcę, a następnie odsyła go drogą elektrofoniczną, poprzez kinięcie odpowiedniej ikony. W czasie procesu Rejestracji Klient ustawia Hasło dostępu do swojego Konta.
 2. W trakcie Rejestracji Klientowi udostępniona zostaje treść Regulaminu celem zapoznania się z jego postanowieniami i warunkami świadczenia przez Sprzedawcę usług. Klient po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, akceptuje powyższy fakt, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 3. W przypadku zaznaczenia przez Klienta zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, Sprzedawca poinformuje Klienta o celu zbierania jego danych osobowych, jak również o odbiorcach tych danych osobowych.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Potwierdzenie założenia Konta Klienta następuje poprzez poinformowanie Klienta drogą elektroniczną na podany w toku Rejestracji adres poczty elektronicznej. Z chwilą poinformowania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ma możliwość w każdym czasie dokonywania zmian podanych przez siebie w toku rejestracji danych.
 • 4 Składanie zamówień w Sklepie internetowym
 1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny podane w Sklepie internetowym zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego Towaru.
 3. Klient składa zamówienie w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej https://alltech-shop.eu/pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym wybiera gotowy produkt lub zestaw. Po wybraniu towaru Klient umieszcza go w Koszyku poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”.
 5. Po skompletowaniu zamówienia, Klient podaje dane umożliwiające realizację zamówienia, dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności. Na tym etapie Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz udzielić przewidzianych zgód. Klient składa zamówienie poprzez wysłanie wypełnionego zamówienia do Sprzedawcy, zaznaczając „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 7. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji. Za pośrednictwem poczty będą też dostarczane wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.
 • 5 Warunki płatności i wysyłki towaru
 1. Zapłata za zakupiony Towar może zostać zrealizowana, według wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
 2. za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);
 3. w formie przedpłaty - płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, przelewy24.pl, blik;
 4. płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal – oferującego usługę „kup teraz - zapłać później”. Korzystanie z usługi płatności PayPal możliwe jest przy zamówieniach złożonych na minimum 1 zł.
 5. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 7. Na stronie internetowej Sklepu internetowego (podstrona), Sprzedawca wskaże Klientowi informacje, dotyczące czasu wysyłki, tj. Czasu realizacji zamówienia - liczba dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 h, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień wielkogabarytowych lub wymagających skompletowania, czas też wynosi do 7 dnia roboczych dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 8. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 
 9. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem UPS, GLS, Raben. Koszt dostaw wynosi: Paczka do 30 kg – 15 zł. Paleta do 800 kg - 150 zł.
 10. Zamówione Towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii za poś UPS, GLS, Raben.
 11. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy sporządzenia protokołu. 
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy
 13. Klient w toku składania Zamówienia wskazuje, czy chce otrzymać paragon czy fakturę VAT. Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik).
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w ust. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
 3. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, korzystając z prawa, o którum mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowya może zostać przesłane pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: info@alltech-shop.eu Klient, posiadający konto w Sklepie internetowym może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Wzór formularza dostępny jest tutaj: <pobierz> Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać odstąpienie od umowy nie korzystając z zamieszczonego formularza.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci dokonane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 7. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 7 Rękojmia
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. W terminie tym, Klient skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu stwierdzonej wady Towaru.
 4. W przypadku, kiedy zamówiony Towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 • 8 Gwarancja
 1. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym mogą zostać objęte gwarancją. Podmiotem udzielającym gwarancji jest ALLTECH Na stronie Sklepu internetowego została umieszczona informacja, dotycząca istnienia i treści gwarancji.
 2. W przypadku ujawnienia w terminie gwarancyjnym wad Towarów, leżących po stronie Sprzedawcy na skutek przyczyn zaistniałych w procesie produkcyjnym, konstrukcyjnym lub z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji Sprzedawca zobowiązuje się do ich usunięcia.
 3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Początek biegu gwarancji następuje od dnia zakupu produktu przez Kupującego.
 4. Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie produktu.
 • 9 Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca świadczy świadczy na rzecz Klientów nieodpłatne usługi elektroniczne w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Formularza kontaktowego, Newslettera.
 2. Wszelkie zmiany formy, rodzaju i zakresu świadczonych usług, o których mowa w ust. 1 powyżej wymagają zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klientów.
 3. Do nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych z Sklepie internetowym zalicza się:
 • formularz kontaktowy - wysyłanie przy pomocy umieszczonego na stronie formularza wiadomości kierowanych do Sprzedawcy w sprawach np. złożonych zamówień, zapytań o dostawę etc. Klient może zrezygnować z przedmiotowej usługi poprzez usunięcie tekstu z Formularza kontaktowego i nie skorzystania z opcji „wyślij”.
 • prowadzenie Konta Klienta - udostępnienie Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego zmianę danych, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień. Klient ma prawo zrezygnować z konta, przesyłając stosowne żądanie Sprzedawcy.
 • Newsletter możliwość skorzystania z usługi, polegającej na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości o nowych produktach, promocjach, czy usługach. Skorzystanie z tej usługi uzależnione jest od podania przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej w procesie rejestracji i potwierdzenie, zapisania się na subskrypcję, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku aktywacyjnego, przesłanego przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient może w każdym czasie zrezygnować z przedmiotowej usługi, poprzez zaznaczenie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej, wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 • umieszczanie opinii usługa polegająca na umożliwieniu Klientom zamieszczania ich wypowiedzi, co do jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług, czy produktów. Usługa dostępna jest Klientom, posiadającym konto w sklepie.
 1. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku ustalenia, że Klient sklepu działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dokona zablokowania konta Klienta i uniemożliwi takiemu Klientowi dostęp do jego konta. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych nastąpi na czas niezbędny do usunięcia podstawy naruszenia. Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu mu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem ...................... .
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym - Platforma ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.
 6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona.
 7. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem. 01.06.2021

 

Nowości
Palenisko ogrodowe z motywem myśliwskim
Palenisko ogrodowe z motywem myśliwskim

435,60 zł

Cena (EUR): (99,00 €)

szt.
Wiertnica do ziemi 1500 MAX Auger Torque
Wiertnica do ziemi 1500 MAX Auger Torque

9 600,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl